Spring til indhold

Vedtæger for Borup Mail CVR: 43368001

§1 Foreningens navn
§1 Borup Mail

§2 Foreningens hjemsted
§2 Frederikshavn

§3 Foreningens formål
§3 Foreningens almennyttige formål er at formidle fri @borup.dk E-mail til mennesker med ”Borup” efternavnet, samt støtte op om slægtsforskning af Borup familienavnet.

§3.1 Foreningen drives vederlagsfrit på frivillig basis

§4 Medlemskab
4.1 Alle med efternavnet ”Borup”, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.2 Medlemskab af foreningen er gratis.

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden.
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.

5.4 Stemmeret i foreningen: Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret, intet medlem mere end én stemme

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand være fyldt 18 år

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Indkomne forslag
  4. Fremlæggelse af handlingsplan
  5. Valg af bestyrelse og suppleant
  6. Evt.

5.8 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.

5.9 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Medlemmer i bestyrelsen: Bestyrelsen består af 3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand.

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Dispositionsret
8.1 Det er formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

8.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
§9 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§10 Opløsning af foreningen
10.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

10.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

10.3
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15 – 07 – 2022